Home » MOTIVE Project

MOTIVE Project

Project Title: MOnitoring Trends In Vietnamese graduates’ Employment – MOTIVE

Thời lượng: 3 năm (15/01/2020-14/01/2023)

Số tham chiếu dự án: 609781- EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP

Chương trình: Erasmus+

Hoạt động: Nâng cao năng lực trong lĩnh vực giáo dục đại học. Trong những năm gần đây, các cơ quan chính quyền ở Việt Nam đang đặt ra vấn đề trong việc tìm kiếm thông tin về thị trường lao động cùng với thông tin về nguồn nhân lực thực tế được đào tạo bởi các trường đại học, làm ưu tiên hàng đầu trong việc quản trị giáo dục đại học ở Việt Nam. Trong khuôn khổ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (Bộ GD & ĐT) đang bắt đầu xem xét việc nghiên cứu theo dõi ở bậc đại học và cao đẳng là ưu tiên cốt lõi trong việc phát triển ngành giáo dục đại học trong nước. Kể từ năm 2017, các tổ chức giáo dục đại học được Bộ GD & ĐT yêu cầu cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, tuy nhiên các nghiên cứu theo dõi đang có thiếu sự nhất quán về nội dung và phương pháp. Dự án MOTIVE, với nguồn cảm hứng và sự hỗ trợ của Bộ GD & ĐT, muốn đảm bảo hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam có thể giải quyết các thách thức trong việc thực thi chính sách cải cách đối với sinh viên tốt nghiệp bằng cách theo dõi quá trình chuyển đổi sang thị trường việc làm cũng như tình trạng việc làm của họ, bằng cách thành lập Trung tâm Theo dõi khảo sát Sinh viên tốt nghiệp Quốc gia đầu tiên ở Việt Nam. Thông qua việc thành lập Trung tâm, cuộc khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp đầu tiên cho sinh viên Việt Nam, được phát triển dựa trên nền tảng và công cụ đặc biệt, sẽ được thi hành, kèm theo sự hỗ trợ đến từ các mạng các bên liên được thiết lập trong vòng đời của dự án. Các hoạt động nâng cao năng lực, cụ thể là đạo tạo và hội thảo cho nhân viên các trường đại học Việt Nam, về cách quản lý và khai thác dự liệu sinh viên tốt nghiệp để phát hành khảo sát và cách hỗ trợ cải cách chính sách của hệ thống giáo dục đại học, sẽ là các trụ cột chính của dự án. Tác động dự kiến sẽ giúp hiện đại hóa ngành giáo dục đại học bằng cách khuyến khích tiếp cận cải cách chính sách dựa trên thông tin có được. Các công cụ duy trì tính bền vững và phương pháp được phát triển bởi dự án sẽ giúp đánh giá, giám sát và so sánh sự thành công của các sinh viên tốt nghiệp, đo lường tác động của các chính sách và đánh giá việc thực hiện điểm chuẩn và mục tiêu.