TRANG CHỦ

TRUNG TÂM THEO DÕI KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP QUỐC GIA

Trung tâm sẽ hỗ trợ việc quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam bằng cách khảo sát các học sinh và sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp để theo dõi quá trình chuyển tiếp từ trường đại học sang thị trường lao động và tình trạng việc làm của các sinh viên đã tốt nghiệp.

Trung tâm sẽ sử dụng một cơ sở dự liệu độc nhất về học sinh và sinh viên đã tốt nghiệp làm công cụ chính. Cơ sở dữ liệu mở rộng của nền tảng VOYAGE (https://voyage.hanu.vn/) được tạo bởi dự án Voyage của Erasmus+ (http://voyage-project.eu/) sẽ được khuếch trương bởi các đại học mới đến từ dự án MOTIVE.

Cột mốc dự án

TRUNG TÂM KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP QUỐC GIA CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THEO DÕI KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHUỖI HỘI THẢO ẤN PHẨM KHOA HỌC
Trung tâm đầu tiên ở Việt Nam thực hiện việc khảo sát về sinh viên ra trường và nghiên cứu khoa học về giáo dục đại học và thị trường lao động với sự hộ trợ của Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam Gồm có dữ liệu về hơn 10,000 học sinh và sinh viên tốt nghiệp đến từ chin trường đại học (luôn rộng mở đến tiếp nhận them các trường đại học Việt Nam) Cái nhìn toàn cảnh về tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam tốt nghiệp từ chin trường đại học, bao gồm các khuyến nghị giúp đảm bảo chất lượng đầu ra, tăng khả năng sinh viên tốt nghiệp hòa nhập được với thị trường lao động Một chu kì gồm có bốn hội thảo và hội nghị quốc tế phù hợp với ưu tiên của khu vực trong việc “Phát triển ngành giáo dục đại học trong xã hội nói chung” Một loạt các tài liệu làm việc và các ấn phẩm khoa học được đăng tải bởi Trung tâm khảo sát sinh viên tốt nghiệp về chủ đề giáo dục đại học và thị trường lao động Việt Nam