Home » DỰ ÁN » Nhóm đối tượng

Nhóm đối tượng

Dự án sẽ tiếp cận các nhóm đối tượng có nhu cầu tương thích như sau:

– Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam (Bộ GD&DT) cùng các đơn vị khác chịu trách nhiệm cải cách giáo dục bậc đại học tại Việt Nam: năm 2012, Bộ GD&DT bắt đầu xem xét các nghiên ứu theo dõi của các trường đại học và cao đẳng là cốt lõi để phát triển ngành giáo dục đại học trong nươc. Mục đích chính là nâng cao, tăng cường dự báo và cung cấp thông tin về thị trường lao động đồng thời kết hợp với thông tin về nguồn nhân lực thực tiễn được đào tạo bởi các trường đại học. Năm 2017, Bộ GD&DT đã sửa đổi quy tắc tuyển sinh của các trường đại học bằng việc yêu cầu các trường cung cấp thông tin về số lượng và tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm. Dựa trên những dữ liệu đó, Bộ GD&DT đã điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường đại học, cơ cấu lại các ngành đào tạo và cải thiện chất lượng phương pháp đào tạo nhằm gia tăng tỷ lệ tuyển dụng của sinh viên sau tốt nghiệp. Bộ GD&DT cần có một hệ thống cập nhật thông tin đáng tin cậy về tỉ lệ tuyển dụng của sinh viên ra trường và một phương pháp khảo sát đồng nhất nhằm so sánh số liệu giữa các trường với nhau. Một nhu cầu thiết yếu khác là một nhóm các chuyên gia có khả năng theo dõi và phân tích dữ liệu nhằm mục đích đảm bảo chất lượng và cải cách chính sách.

– Phía các trường đại học: Theo yêu cầu nằm 2017 của Bộ GD&DT, các trường đại hoạc Việt Nam phải cung cấp khảo sát theo dõi 2 năm sau đại học cho bộ. Tuy nhiên những cuộc khảo sát này chỉ nằm ở giai đoạn phát triển ban đầu, và chưa được hệ thống hóa hay có những chỉ tiêu được định sẵn, đồng thời phương pháp khảo sát khiến cho việc so sánh thông tin giữa các trường gần như là không thể. Vấn đề chính là sự thiếu thốn các công cụ có sẵn cho các trường đại học cũng như một phương pháp chung nhằm khắc phục sự thiếu nhất quán giữa các trường đại học. (mẫu nghiên cứu thích hợp, thiếu thông tin dữ liệu của các sinh viên ra trường, tiêu chí lựa chọn thiếu tính khách quan, phương pháp thiếu đồng nhất). Dự án MOTIVE sẽ giúp cho các trường đại học có một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, kịp thời và được cập nhật dữ liệu sinh viên có thể khảo sát thường xuyên. Nhân viên của các trường đại học tại địa phương sẽ được huấn luyện để cạnh tranh cấp quốc tế về khả năng khai thác dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp và tiến hành những cuộc khảo sát chất lượng, đáng tin cậy.

– Phía học sinh/ sinh viên ra trường (và gia đình của các sinh viên): học sinh và sinh viên thường lựa chọn các trường đại học khi thiếu thông tin về cơ hội việc làm tại địa phương và sự thiếu hiểu biết về giá trị tấm bằng theo học. Dự án MOTIVE sẽ cung cấp cho học sinh/ sinh viên ra trường tại Việt Nam bộ công cụ nhằm hướng dẫn học sinh/ sinh viên có sự lụa chọn các trường theo học đúng đắn, đồng thời cung cấp thông tin về chất lượng giáo dục cũng như những kỹ năng hữu ích phù hợp với thị trường lao động. Hơn nữa bộ công cụ cũng giúp học sinh, sinh viên và gia đình học hiểu rõ được cơ hội việc làm được cung cấp bở các trường đại học Việt Nam theo từng khoa và khóa học.