Home » DỰ ÁN » Đặc tính sáng tạo

Đặc tính sáng tạo

Đây là lần đầu tiên dự án MOTIVE thành lập một trung tâm theo dõi giám sát sinh viên tốt nghiệp ở Việt Nam dưới dạng một trung tâm nghiên cứu/tư vấn đặc biệt để hỗ trợ hệ thống giáo dục và các tổ chức giáo dục đại học, các nhà hoạch định chính sách giáo dục đại học và quản lý thị trường lao động Việt Nam. Trung tâm, tận dụng kinh nghiệm vốn có từ dự án Erasmus+ số 561656, được hình thành dựa trên cơ sở dữ liệu sinh viên tốt nghiệp được thu thập được từ các sinh viên (kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu) của các trường đại học có tham gia. Trung tâm được thành lập để các trường đại học khác cũng có thể dễ dàng tham gia để tạo thành một công cụ quốc gia (qua việc gia tăng giá trị) giúp theo dõi giám sát sinh viên tốt nghiệp ở Việt Nam. Tính bền vững của Trung tâm, thông qua việc thành lập một đơn vị quản lý/điều hành, sẽ giúp thực hiện các cuộc theo dõi khảo sát sinh viên tốt nghiệp và/hoặc bất kỳ khảo sát nào dựa trên dự liệu sinh viên thu thập được sau vòng đời của dự án. Một nhóm các chuyên gia, đến từ các đại học tham gia, sẽ được đào tạo về cách thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp (khảo sát tình trạng việc làm) theo tiêu chuẩn quốc tế và các thông lệ tốt nhất châu Âu. Một mạng lưới các bên liên quan, bao gồm sinh viên, công ty, chuyên gia từ thị trường lao động và mảng giáo dục đại học, sẽ giúp tham khảo ý kiến định kỳ trước khi bắt đầu khảo sát: việc khảo sát sẽ giúp tu chỉnh bảng câu hỏi khảo sát với nội dung mới và các nhu cầu mới nổi. Mạng lưới cơ sở dữ liệu của các bên liên quan sẽ được lưu trữ tại Trung tâm Quốc gia.