Home » DỰ ÁN » Các mục đích và mục tiêu

Các mục đích và mục tiêu

Dự án MOTIVE, với nguồn cảm hứng và sự hỗ trợ của Bộ GD & ĐT, muốn đảm bảo hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam có thể giải quyết các thách thức trong việc thực thi chính sách cải cách đối với sinh viên tốt nghiệp bằng cách theo dõi quá trình chuyển đổi sang thị trường việc làm cũng như tình trạng việc làm của họ, bằng cách thành lập Trung tâm Theo dõi khảo sát Sinh viên tốt nghiệp Quốc gia đầu tiên ở Việt Nam.

Dự án dự kiến có các mục tiêu cụ thể như sau:

  • Tăng cường khả năng phát hành khảo sát sinh viên tốt nghiệp của Việt Nam;
  • Xây dựng kĩ năng khai thác dữ liệu sinh viên tốt nghiệp để áp dụng các biện pháp đảm bảo chất lượng của Việt Nam;
  • Tăng cường hợp tác về mặt theo dõi giám sát sinh viên tốt nghiệp giữa các đại học Việt Nam và Bộ GD&ĐT;
  • Củng cố mối quan hệ giữa các tổ chức đối tác và xã hội về mặt theo dõi giám sát sinh viên tốt nghiệp.

Theo dõi sinh viên tốt nghiệp là ưu tiên của Bộ GD&ĐT trong cải cách quản trị giáo dục đại học ở Việt Nam hiện này, do đó các cơ sở giáo dục đại học trong nước được huy động thực hiện theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Trung tâm, với tư cách là đơn vị nghiên cứu và tư vấn của Bộ GD&ĐT Việt Nam, của hệ thống đại học và các bên liên quan trong mảng giáo dục đại học, sẽ đáp ứng các ưu tiên này. Nó đại diện cho một hướng đi mới và là một công cụ hỗ trợ trong việc cải cách quản trị và hoạch định chính sách bằng cách thu thập thông tin của học sinh/sinh viên một cách bài bản và cập nhập thông tin về tình trạng của sinh viên tốt nghiệp trong thị trường lao động. Trung tâm là đại diện cho một công cụ khả thi và bền vững cho các nghiên cứu hoặc khảo sát trong tương lai dựa trên dữ liệu học sinh và sinh viên tốt nghiệp từ các đại học (nghiên cứu dài hạn, hồ sơ sinh viên tốt nghiệp, khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp) bởi vì nó cũng sẽ được hỗ trợ bởi các thành viên được đào tạo bởi MOTIVE. Thông qua việc thành lập Trung tâm, cuộc khảo sát đầu tiên về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp Việt Nam tại các trường đại học tham gia, được phát triển trên phương pháp và công cụ đặc biệt, sẽ được tiến hành. Khảo sát này cũng là công cụ giúp cho học sinh có cơ hội tiếp cận thị trường việc làm sau khi tốt nghiệp, và chọn công việc và nghề nghiệp phù hợp với chuyên ngành của họ. Các công cụ chính để chạy khảo sát của Trung tâm là cơ sở dữ liệu độc nhất về học sinh/sinh viên tốt nghiệp, nền tảng VOYAGE, được tạo bởi dự án Erasmus+ số 561656 (http://www.voyage-project.eu) và sẽ được mở rộng để đón nhận các trường đại học mới đến từ dự án MOTIVE. Tham vấn định kỳ với các bên tham gia trong nước sẽ giúp tác động đến việc quản trị và cải cách chính sách trong giáo dục đại học và thị trường lao động. Một mạng lưới các bên tham gia sẽ được thành lập để đánh giá nội dung các cuộc khảo sát sinh viên tốt nghiệp sao cho thích ứng với các thay đổi đến từ môi trường và ưu tiên. Mục tiêu cốt lõi của dự án là các hoạt động nâng cao năng lực nhằm chuyển giao các công cụ và phương pháp nghiên cứu dựa trên công nghệ thông tin trong khảo sát sinh viên tốt nghiệp cho các bên tham gia, cũng như thực hành tốt nhất các phương pháp trong môi giới và triển vọng việc làm (đây là ưu tiên nâng cao năng lực của nhân viên được đề ra trong Chiến lược phát triển 2011-2020 của Bộ GD&ĐT). Một mạng lưới các bên liên quan, cụ thể là học sinh, sinh viên tốt nghiệp, công ty và các tổ chức địa phương, sẽ được hình thành và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu các bên liên quan của trung tâm để giúp tư vấn định kì về vấn đề theo dõi sinh viên tốt nghiệp. Mạng lưới sẽ giúp hỗ trợ nhu cầu phát triển các mối quan hệ trong giáo dục đại học trong xã hội trong nước nói chung, là điểm nhấn ưu tiên trong chiến lược hiện tại của Bộ GD&ĐT.